Outsourcing - mikroprzedsiębiorstwo - innowacja cz. 1

Rozpatrywanie tytułowego powiązania jest zadaniem godnym uwagi z perspektywy uznania go jako kluczowego w kategoriach zarządzania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Analizując człony pod kątem definicyjnym i strukturalnym1 dojść można do wniosku: owszem zależności zawsze występują, jednakże czy są one na tyle znaczące dla praktyki prowadzenia firmy, aby je podnosić. Outsourcing przecież nie jest trendem nowym w zarządzaniu, sam będąc innowacją XX wieku powinien być trwale włączony z całą swoją specyfiką, jaką jest między innymi know-how, tam gdzie zostaje stosowany, czy jednak tak jest faktycznie? Mikroprzedsiębiorstwo jest fundamentem piramidy gospodarczej, mimo że zatrudnia stosunkowo małą liczbę pracowników i ma ograniczone zasoby, to dane na temat wykorzystywania outsourcingu w różnych kwestiach powinny być bogatsze. Z perspektywy stanu obecnego, kiedy rynek wymaga ciągłych udoskonaleń, podnoszenia kompetencji czy inwestycji, tworzenie organizacji w oparciu o własnych specjalistów wydaje się być nierealne. Koszty i zadania związane z ich utrzymaniem i doskonaleniem przeczą temu, na co mikroprzedsiębiorstwo może sobie pozwolić. Rzeczywistość ta ma także swój rewers ponieważ uzasadnianie dla impulsywnego podejścia podwykonawczego w obszarach niezbędnych jak np. księgowości i/lub IT2 utrwala przekonanie, że tak funkcjonujący świat jest nie tylko konieczny, ale i wystarczający. Utrwala przede wszystkim rozumienie outsourcingu wyłącznie jako usługi redukującej koszty związane z prowadzeniem firmy, mikroprzedsiębiorstwa jako niepewnie funkcjonującej organizacji, innowacji jako mile widzianego i przypadkowego zjawiska nabywanego dzięki promocji zasobów kadrowych i technicznych.

Warto wskazać, że: „aż 67% mikroprzedsiębiorstw przyznaje, iż decyduje się na outsourcing ze względu na brak wystarczających zasobów wewnątrz przedsiębiorstwa”3, wynikają one z ich specyfiki, czyli ograniczeń kadrowo-finansowych. Bez wątpienia na taką formę rozumienia czy wykorzystywania outsourcingu ma wpływ także brak informacji na temat co obecnie proponuje, w jakim kierunku rozwija się rynek outsourcingu. Zaufanie do usługodawców w tym przypadku również posiada niebagatelne znaczenie, zwłaszcza kiedy posiadany budżet nie jest nieograniczony. W związku z powyższym, realizowanie zadań w oparciu o outsourcing może budzić wiele wątpliwości, obaw, zwłaszcza w kontekście czy takie rozwiązanie ma w ogóle sens. Sens ten jednak zyskuje na znaczeniu kiedy obawiamy się inwestować i uzależniać od kadry pracowniczej oraz kiedy dążymy do zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności i chcielibyśmy udoskonalić procesy organizacyjne i technologiczne w naszej organizacji. Aby tego dokonać nie wystarczy podnająć „specjalistę”, który wykona podstawowe czynności techniczne. Prostym zadaniem jest podłączenie nowych urządzeń i ich podstawowa konfiguracja. Trudnym zaś, namysł, podejście jak można zrobić coś lepiej i taniej, czyli np. wykorzystywać dostępne urządzenia do rozmaitych zadań, które nie zostały ujęte w pierwotnym planie inwestycyjnym. Przykładowo, firma nie musi wynajmować ochroniarza posiadając przełącznik sieciowy, ponieważ z jego pomocą (i niewielkim nakładom) może również monitorować swój areał - są to wnioski i zastosowania trywialne, które jednak są innowacją. Niesie ona ze sobą pierwiastek proaktywny, który jak również pokazują techniki zarządzania np. lean management, dokonują zmian jakościowych w perspektywie organizacji czasu pracy, kontroli naszych zasobów, infrastruktury. Trend takiego zarządzania został stworzony dzięki doświadczeniom dużych firm, które mimo (w porównaniu z mikroprzedsiębiorstwem) posiadania zdecydowanie większych możliwości musiały przeformułować, zrestrukturyzować własną organizację. Pozytywne w tym kontekście są dane, że dla mikroprzedsiębiorcy zyskuje na wartości: „świadomość znaczenia innowacji w zakresie organizacyjnym, co jest o tyle ważne, że organizacja jest jednym z czynników decydujących o sprawności wdrażania innowacji technicznych”4.

 


 

1 Outsourcing: „jest skrótem, powstałym z połączenia trzech pochodzących z języka angielskiego wyrazów: outsider, resource i using/use”. K. Kalinowska, Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. [w]: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_nr_52_2010_s253.pdf Jest pojęciem z zakresu zarządzania. Dotyczy wyodrębniania obszarów, które nie należą do kluczowych w perspektywie działalności firmy. Za prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo: „uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro”. Art.104. [w]: http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102201447&type=3 W kontekście mikroprzedsiębiorstw warto skoncentrować się na innowacji rozumianej jako: „drobne usprawnienia, określane także jako innowacje przyrostowe, to takie, których efektem jest niewielka, ale ciągła poprawa wyników działalności firmy (m.in. produktów i procesów). Postęp w tym wypadku polega np. na nieznacznym udoskonalaniu produktu, skróceniu czasu obsługi klienta lub obniżeniu kosztów. Ten rodzaj innowacji zbliżony jest w swej istocie do koncepcji ciągłego doskonalenia występującego w standardach zarządzania jakością. Ciągłe, drobne usprawnienia wyrobów oraz systemu zarządzania przedsiębiorstwem przyczyniają się do przewagi konkurencyjnej”. A. Rudzewicz, A. Strychalska-Rudzewicz, Strategie produktów innowacyjnych. [w]: http://www.uwm.edu.pl/pro-edu/upload/file/podreczniki/Zad.2/strategia%20...

2 Por., M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. [w]: http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/PARP_tresci/Innowacyjnosc_mikroprzed...

3 Outsourcing w sektorze MŚP - wyniki badań. [w]: http://bpo.sekwencja.org/portal/pl/analizy/wyniki-analiz/item/101-outsou...śp-wyniki-badań

4 Por., M. Juchniewicz, op. cit.

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności ZGADZAM SIĘ